Argeweb | Web Tasarým

SEO uyumlu, kullanýcý dostu, uzun ömürlü web çözümleri için en iyi çözümleri üretiyoruz.

SEO Destekli Web Tasarým ya da E-Ticaret Sitesi

Web tasarým ve e-ticaret sitesi tasarýmý birbirinden oldukça farklý iþlerdir. Her ikisinin de içeriði, hedef kitlesi, kullaným amaçlarý farklý olduðu için tasarým detaylarýnda deðiþiklikler mevcuttur. Fakat deðiþmeyen þey, SEO uyumlu olmalarý gerekliliðidir. Gerek normal web tasarýmlarda gerekse e-ticaret sitesi tasarýmlarýnda arama motoru algoritmalarýyla uyumluluk hayati önem taþýr. Online olarak görünmek veya bulunmak istiyorsanýz uzman ekibimiz fazlasýyla beklentilerinize cevap verecektir. SEO çalýþmalarýna azami dikkat ettiðimiz için Google sýralamalarýnda yüksek bir konuma eriþebilir ve organik trafiðinizi en iyi noktaya çekebilirsiniz. Bütün bunlar da kârýnýzýn artmasýný saðlar.

Bir teklif isteyin

Logo tasarýmlarýna, SEO ile özelleþtirilmiþ web sitesine mi ihtiyacýnýz var?

Yeni bir marka geliþtirmek istiyorsunuz ve kurumsal kimlik inþasýna mý gereksiniminiz var? O zaman iþe logo tasarýmýndan baþlamalýsýnýz. Fakat logo tasarlamak çok detaylý ve profesyonellik gerektiren bir çalýþmadýr. Logonuzun sektörünüzü, þirketinizi, hizmetlerinizi yansýtmasý, akýlda kalýcý olmasý, farklý duyulara hitap edebiliyor olmasý, rakipleriniz arasýndan her yönüyle sizi ayrýþtýrmasý gerekir. Ekibimiz bütün bunlarý ve daha fazlasýný planlayarak ihtiyacýnýz olan logo tasarýmlarýný hayata geçirmektedir.

Bunun yanýnda deneyimli tasarýmcýlarýmýz PHP gibi programlarla çalýþarak ihtiyacýnýz olan her türlü web sitesi tasarýmýný yapmakta, bütün içerikleri arama motorlarýnýn algoritmalarýyla tam uyumlu yaparak geliþmiþ SEO çözümleri sunmaktadýrlar. Size de sadece kolayca yönetip hedeflerinize ulaþmak kalmaktadýr.

Teklif isteyin

Dijital çözümlerimizde ayrýcalýklarýmýz:

 • ? Profesyonel web tasarým ve e-ticaret sitesi tasarýmlarý,
 • ? Özel ve özgün projeler,
 • ? Kolay yönetilebilirlik,
 • ? Kullanýcý dostu tasarýmlar,
 • ? Arama motoru dostu tasarýmlar,
 • ? Tam uyumlu SEO optimizasyonu,
 • ? Uzun ömürlü çözümler,
 • ? Kaliteli ve uygun fiyatlý hizmet.,
testi

Web siteniz profesyoneller tarafýndan yaptýrýn! Ekibimiz her gün hizmetinizde

Teklif alýn

Profesyonel Web Tasarým Çözümleri Sunuyoruz

Argeweb olarak profesyonel bir ekiple çalýþýyoruz. Hangi sektörde olursanýz olun bireysel ya da kurumsal web sitesi ihtiyaçlarýnýza deneyimlerimiz ve sizin beklentileriniz doðrultusunda çözümler geliþtiriyoruz. Ýlgi çekici, estetik bir düzen kullanarak þirketinizin renklerini, imajýný en iyi þekilde yansýtacak tasarýmlar yapýyoruz. En iyi SEO teknikleri ile donatýyoruz. Bu sayede ziyaretçileriniz sayfanýzdan keyif aldýðý gibi arama motorlarýnda çok rahat bulunabiliyor, en üst sýralarda görülebiliyorsunuz.

Tasarým Programlarý ile Ya Da Tamamen Özel Web Tasarýmlar Yapýyoruz

Web sitesi kurulumlarýnda çeþitli yazýlým programlarý kullanýlabilir ya da tamamen sýfýrdan kodlamalar yapýlabilir. Bu, müþteri tercihine ve bütçesine göre deðiþebilir. Argeweb olarak PHP gibi yazýlýmlar ile web siteleri yapabildiðimiz gibi tamamen size öze kodlamalarla geliþtirilmiþ siteler de yapabiliyoruz. Hepsinde projelerimize en baþtan baþlýyor, benzersiz içerikler oluþturuyoruz. Yüksek kalitede optimize edilmiþ, profesyonel web sitelerini hizmetinize sunuyoruz.

Web sitenizi BUGÜN sipariþ edin ve birçok ekstra avantajdan yararlanýn

 • Hosting
 • SSL sertifikasý
 • Support (WhatsApp & E-posta)
 • Yedekleme
 • Güvenlik güncellerimi
Teklif isteyin.

SEO Uyumlu Web Sitesi ve E-Ticaret Sitesinde Hýzlý Teslimat Ýmkaný

Argeweb olarak alanýnda uzman bir ekiple çalýþýyoruz. Þirket logo tasarýmlarýnda deneyim sahibi, arama motorlarý optimizasyonlarýna tam hâkim, grafikçi, yazýlýmcý ve mühendis kadrolarýmýzla hizmet veriyoruz. SEO uyumlu içerikler geliþtiren, anahtar kelime seçimi ve kullanýmý konusunda profesyonel takým arkadaþlarýmýzla çalýþýyoruz. Bütün bu iþ birliði sayesinde yeni bir web sitesi, e-ticaret sitesi, logo taleplerinizde kýsa sürede taleplerinize karþýlýk veriyoruz. Uzun süre beklemek zorunda kalmadan dijital dünyada yerinizi almanýzý saðlýyoruz.

Kullanýcý Dostu ve Kolay Yönetilebilir Tasarýmlar

Uzmanlarýmýz en geliþmiþ web sitesi yazýlým aracý olan PHP ile çalýþýrlar. Bugün Google’daki web sitelerinin yüzde 30’u PHP altyapýsýna sahiptir. Çünkü sürekli geliþtirilmekte, çok fazla eklentiye sahip olduðu için her kullanýcýya hitap etmekte, hafif olmasý ile öne çýkmaktadýr. Dolayýsýyla sahip olacaðýnýz web steniz profesyonellik ve performans açýsýndan en iyi seviyede olmaktadýr. Yönetici olarak kolayca deðiþiklikler yapabilmeniz mümkündür.

Mobil Uyumlu ve Google Dostu Çözümler

Baþarýlý bir web sitesi arama motorlarýnda rahatlýkla bulunabilir olmalýdýr. Bunun için arama motorlarý ile optimize edilmelidir. Çünkü iyi bulunabilme ve fazla görünürlük otomatik olarak daha fazla organik trafik, potansiyel müþteri ve ciro anlamýna gelir. Buna ek olarak web sitenizin ya da dijital maðazanýzýn mobil uyumlu olmasý, telefon, tablet gibi cihazlardan da rahatlýkla kullanýlabilir olmasý gerekir. Bütün bunlarý projelerimizde rahatlýkla yapýyor, arama motorlarýnýn en güncel algoritmalarýyla baðlantýlý ve mobil cihazlarla uyumlu olmanýzý saðlýyoruz.

Her Bütçeye Uygun Avantajlý Fiyatlar

Argeweb olarak kaliteden taviz vermiyor, her projemizi markamýz ve müþterilerimiz için bir prestij olarak görüyoruz. Sizlerin markalaþmanýza katkýda bulunurken kendi marka deðerimizi de bugüne kadar olduðu gibi, bugünden sonra da yüzde 100 müþteri memnuniyeti ile sürdürmek istiyoruz. Bu yüzden de piyasa koþullarýnda en ekonomik fiyatlar ile karþýnýza çýkýyoruz.